POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności naszych Klientów oraz działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w firmie ELJOT Justyna Żabska  ustanowiono politykę, określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE WSTĘPNE

Dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z naszego Serwisu gromadzimy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych, jest firma ELJOT Justyna Żabska z siedzibą w Katowicach kod 40-055 przy ulicy Poniatowskiego 17/1 (dalej zwana „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy eljot@eljot.info.pl

 NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie następujących przepisów prawa:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli Państwo wyrażą stosowną zgodę, także do celów przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej).
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie lub realizacja umowy, komunikacja związana z obsługą zlecenia lub zamówienia, obsługa reklamacji itp.);
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji zleceń i zamówień realizowanych przez podmiot,
 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na podmiocie,
 3. komunikacji związanej z obsługą zapytań, zleceń i zamówień, oferowanych przez podmiot (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy naszego serwisu itp.),
 4. przy obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 5. w celach analitycznych lub statystycznych,
 6. kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni),

Dane przetwarzane będą w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznym, testy oprogramowania)

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji przedstawionych powyżej celów. Kształtują się one następująco:

 1. w zakresie realizacji postanowień umów lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;
 2. w przypadku danych podanych przez Państwa dobrowolnie, będą one przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia tejże zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania;
 3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;
 4. w celach statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych, bezpieczeństwa i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
 5. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

KOMU UDOSTĘPNIAMY POZYSKANE DANE OSOBOWE?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy realizacji bieżących spraw firmy, Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. pracownikom/współpracownikom Administratora na podstawie stosownych upoważnień do przetwarzania danych;
 2. naszym kontrahentom, którzy współpracują z Administratorem w realizacji celów wskazanych w polityce prywatności,
 3. innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (np. agencje reklamowe i marketingowe),
 4. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 6. urzędom oraz innych podmiotom określonym przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

W trakcie korzystania z formularza kontaktowego, zamieszczonego w naszym serwisie, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, treści wiadomości oraz opcjonalnie tematu wiadomości.

Przy realizacji naszych usług/zleceń zbieramy i przetwarzamy dane, niezbędne w procesie ich realizacji; celem komunikacji ze zleceniodawcami prosimy o podanie numeru kontaktowego.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych.

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE AUTOMATYCZNIE?

Podczas wizyty na naszym serwisie automatycznie są rejestrowane dane dotyczące Państwa aktywności (np. adres IP, typ systemu operacyjnego itp.) Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych oraz administracyjnych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi systemami odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego (TLS_AES_256_GCM_SHA384, 256-bitowe klucze, TLS1.3). Nasze serwisy mogą wykorzystywać pliki cookies, służące identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych witryn. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i służą tylko poprawności działania aplikacji. W celu zablokowania przesyłania plików tego typu należy odpowiednio ustawić przeglądarkę internetową mając świadomość, iż niektóre funkcje witryn mogą nie działać; dla przykładu:

 1. Internet Explorer – narzędzia – opcje internetowe - prywatność
 2. Chrome – ustawienia – pokaż ustawienia zaawansowane – prywatność – ustawienia treści – pliki cookie
 3. Firefox – narzędzia – opcje - prywatność

Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA, ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.

Jeżeli uznacie Państwo, iż nasze działania naruszają zasady ochrony danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby skorzystać z Państwa uprawnień prosimy o kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy eljot@eljot.info.pl

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informujemy, iż nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Państwa wyraźny wniosek; dotyczy to również zgody marketingowej.

Oferta firmy jest na bieżąco modyfikowana, zmianom podlegają również technologie, wymogi prawne oraz wymagania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Firma ELJOT Justyna Żabska zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Korzystając z naszych serwisów, po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach, wyrażacie Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych na nowych zasadach.