Zarówno firmy zajmujące się budową nieruchomości, jak i osoby, które zamierzają zainwestować w utworzenie nowego budynku powinny być zaznajomione z prawem budowlanym. Pozwoli to uniknąć wszelkich nieprawidłowości w konstrukcji oraz wyeliminować ryzyko konieczności płacenia ewentualnych kosztownych kar. Należy między innymi zadbać o zgłoszenie przedsięwzięcia w odpowiednim czasie, uzyskanie wymaganych pozwoleń czy pozyskanie ekspertyz. Prawo budowlane jednak stale się zmienia i dostosowuje do zmieniających realiów, zatem warto na bieżąco śledzić wszelkie modyfikacje. Od 19 września 2020 zaczęły obowiązywać nowe zmiany, które mają na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Jakie to zmiany? Tego dowiesz się z artykułu, w którym przybliżymy kilka z nich.

Nowy podział projektu

Uprzednio w jednym dokumencie zawarte były informacje o projekcie: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlanym oraz technicznym. Zgodnie ze zmianą w prawie, następuje nowy podział projektu na trzy wyżej wymienione części. Pozwoli to uporządkować oraz znacznie przyspieszyć procedury.

Jak będzie w takim razie wyglądał proces w tym zakresie? Najpierw organ administracji musi wydać pozwolenie na budowę; aby je wydać, musi zatwierdzić projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Ostatni projekt – techniczny będzie poddany analizie dopiero podczas składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

O czym należy tutaj pamiętać? O zgodności projektu technicznego z częściami zatwierdzonymi wcześniej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zadbać o nią powinien projektant.

Postępowanie legalizacyjne samowoli

Po wprowadzeniu wrześniowych zmian w prawie dopuszcza się wszczęcie uproszczonej wersji postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych dla obiektów, które ukończone są od co najmniej 20 lat. Samowole są to obiekty, których tworzenie rozpoczęło się bez uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz bez zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów. Uproszczone postępowanie nie dotyczy jednak tych, na które przed 19 września 2020 został nałożony nakaz rozbiórki (na przykład na skutek nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie, nieprzedłożenia w terminie odpowiednich dokumentów lub wycofania wniosku o legalizację).

Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie

Od 19 września 2020 roku nie będzie już możliwe unieważnienie decyzji w dowolnym czasie. Zmiany w prawie ustanawiają okres 5 lat, po którym uchylenie nie może już mieć miejsca. Oznacza to, że jeśli minęło 5 lat od dnia ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę oraz odpowiednio: na użytkowanie obiektu, to nie może zostać unieważniona.

Inne zmiany zachodzące w prawie budowlanym

Oprócz wyżej wymienionych, nastąpiło wiele innych zmian w prawie, o których bezwzględnie należy pamiętać. Należą do nich:

  • Zgoda na odstępstwa od przepisów: będzie możliwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu oraz przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku trwania procedury legalizacji samowoli jest to zakazane.
  • Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu.
  • Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania obiektu: jeśli zmiana ma wpływ na warunki bezpieczeństwa pożarowego, konieczne będzie uzyskanie ekspertyzy odpowiedniego rzeczoznawcy.
  • Ubieganie się o uprawnienia: osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień będzie musiała złożyć specjalny wniosek, aby rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne.
  • Rejestr zabytków: wszelkie modyfikacje obiektów wprowadzonych do rejestru muszą być zgłoszone oraz poprzedzone uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia.
  • Zgłoszenie robót: w znowelizowanym prawie zebrano w jednym miejscu przypadki, kiedy nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń ani zgłaszanie rozpoczęcia prac.
  • Pozostałe: wprowadzono również szereg innych zmian, które dotyczą różnych obszarów działania związanych z wzniesieniem nowego obiektu. Obejmują między innymi wskazanie obowiązków inwestora, wysokości kar za nielegalne użytkowanie obiektu czy zmian w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ponieważ nowe zmiany w prawie są liczne, zaleca się staranne zapoznanie z przepisami obowiązującymi od 19 września 2020 roku.